Instituti lider mësimor në Kosovë

QKS është instituti i vetëm lider në Kosovë i cili u ofron nxënësve zhvillimin e kapaciteteve me një sistem mësimor i cili bazohet në sistemet evropiane. 

Historiku i shkollës

Bazuar në Ligjin e arsimit të mesëm, të raportit të Entit Pedagogjik për përparimin e Arsimit dhe të kërkesës së Entit për Inkuadrim në Prishtinë, Sekretariati Krahinor për Arsim e Kulturë, me vendimin 02.nr.2828 të dt.22.X.1968 themeloi qendrën për arsimim të të rriturve në kuadër të Entit për Inkuadrim të rajonit të Prishtinës.

PSE NXËNËSIT NA ZGJEDHIN NE?

Pas përfundimit të tre viteve të arsimit dhe provimit të maturës në QKS, nxënësit mund të vazhdojnë studimet në Universitetin e Prishtinës, në Universitete jashtë vendit, në Kolegje private. Nxënësit e suksesshëm do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me shkathtësi të duhura në hapësirat e tyre të punës. Nxënësve të QKS ju mundësohet të punësohen më lehtë si në Kosovë por edhe në vendet e Bashkimit Evropian.

Drejtimet

Makineri

Dirixhim kompjuterik i makinave
Metal punues

Transport & trafik

Transport rrugor
Trafik rrugor
Lëvizje e trenave

Tekstil

Konfeksione
Rrobaqepësi

Profesionalizëm

Koncept model i kurrikulit, me bazë sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.

E ardhme e sigurtë

Spektër i gjerë i mësimnxënies, bazuar në kompetenca të profilizuara, kompatibile, dhe në trend me qasjen dhe standartet profesionale të tregut, kompetenca unike sipas kërkesave të kohës për karrierë dhe perspektivë të sigurtë profesionale

Kualitet

Qasje e re e të mësuarit, metodat bashkëkohore aplikative, kushte të favorshme në një ambient me infrastrukturë moderne, garancë për kualitet.

Menaxhmenti

Faik Salihu
Drejtor
+377 44 141 383
Mithat Bylykbashi
Zv. Drejtor
+377 44 124 457
Blerim Gërvalla
Zv. Drejtor
+377 44 341 032
Shpalljet / Postimet e fundit

Mëso prej më të mirëve

Vizioni i QKS është ofrimi i vlerave të vërteta profesionalizmi. Nëpërmjet një edukimi ndërdisiplinor, ne përgatisim nxënës, të angazhuar dhe me integritet, për një shoqëri më të mirë në Kosovë dhe rajon.

Kontakti

Prishtina 10000

Faik SALIHU, Drejtor
Tel: +377 44 141 383
Blerim GERVALLA, zv.Drejtor
Tel: +377 44 341 032
Mithat BYLYKBASHI, zv.Drejtor
Tel: +377 44 124 457
Email: shmlpgjeqovij@hotmail.com