Raportet

Nr. 012014 Organizimi dhe Planifikimi i Procesit Arsimor ne Arsimin dhe Aftesimin Profesional.

UA_ 35_2013 Organizimi i Provimit Profesional Perfundimtar.

UA_03_2014 Per Zbatimin e Planit dhe Programit te Arsimit Profesional Per Fushat Administrate, Ekonomi, Shendetesi, Hortikulture, Ushqimore, Tekstil, Muzike, Art per Nive.

UA_04_2009 Zbatimi i Planit dhe Programit te rishkruar me plotesime per lendet e pergjithshme te arsimit profesional (Kl.X, Xl dhe Xll).

UA_04_2014 Kushtet dhe Kriteret per Veprimtarine Ekonomike te Institucioneve te AAP.

UA_04_2015 Themelimi, Funksionimi e Keshillit per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe per te rritur.

UA_05_2012 Qendrat e Kompetences (QK) ne Kosove.

Fajllat e bashkangjitur